Her får du en smakebit på aktuelle tema innen helse, miljø og sikkerhet, og eksempler på hva vi kan bidra med i din virksomhet.

Er du ny som leder eller trenger du påfyll i lederrollen? Da er dette fagdager for deg! Det legges vekt på å gjøre fagdagene praksisnære. Deltakerne gis anledning til å ta med seg og drøfte cases fra egen arbeidshverdag.

Arbeidsmiljøfaktorer; hva virker inn på helsa og arbeidsmiljøet? Arbeidsmiljøloven; fokus på aktuelle bestemmelser i regelverket. Systematisk HMS-arbeid; krav til innhold og dokumentasjon. Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner; kommunikasjon og samarbeid. Inkluderende arbeidsliv; forebygging, tilrettelegging og oppfølging.

Kurset består av 4 kursdager og en arbeidsmiljøoppgave i egen bedrift. Kurset er handlingsrettet og setter fokus på praktisk arbeidsmiljøutvikling. I kurset blir det lagt stor vekt på motivering til egen medvirkning og praktiske oppgaver, i plenum og i grupper. For å få kursbevis må man ha deltatt på minimum 80 % av kurset, arb.miljøoppgaven må gjennomføres.

Vi gjentar suksessen fra tidligere år hvor flere hundre deltakere har blitt inspirert av Odd Sevland - en gnistrende god formidler innenfor dette feltet.

La Susann Goksør Bjerkrheim inspirere deg og dine medarbeidere gjennom et energisk foredrag. Susann har erfaring fra toppidrett gjennom 14 år på kvinnelandslaget i håndball og enda flere år med å utvikle mestringskulturer i ulike organisasjoner. Hun deler villig disse erfaringene for å gi dere en kickstart og lyst til å ta utfordringer og søke utvikling.

Ønsker du påfyll av aktuell HMS-kunnskap og dele erfaring med verneombud fra andre bedrifter? Da er dette kurset for deg!

Kartlegging og risikovurdering handler om å få oversikt over hva som kan forårsake skader, sykdom eller plager på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider.

Egen kropp er et viktig arbeidsredskap innen pleie og omsorg. Det er derfor viktig å forebygge slitasje og skader hos ansatte og å sikre skånsom forflytning for pasientene. Innføring i teoretisk og praktisk forflytningskunnskap.

Må det en ulykke til før vi skjønner viktigheten av å beherske enkle og livreddende førstehjelpstiltak? Kurset gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Vi har også fokus på risikovurdering og ulykkesforebygging. Etter kurset skal alle deltakerne kunne håndtere skader og alvorlig sykdom i egen bedrift på en god måte. Maks 15 deltakere pr kurs.

Må det en ulykke til før vi skjønner viktigheten av å beherske enkle og livreddende førstehjelpstiltak? Vet du at hjerte- og lungeredning må startes umiddelbart ved en hjertestans og at strømstøt med en hjertestarter bør gis så tidlig som mulig for å bidra til å redde liv? Kurset gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. I tillegg har vi fokus på risikovurdering og ulykkesforebygging under kurset vårt.

Hvert år utsettes om lag 3000 arbeidstakere i Norge for strømulykker. De fleste ulykker gir ingen eller få plager, men enkelte får større plager som kan føre til uførhet. I verste fall kan strømulykken være dødelig. Av kroniske plager etter strømulykker ser vi nerveskader, muskel- og skjelettlidelser samt psykiske ettervirkninger. Det er derfor viktig med fokus på forebyggende tiltak, melding og oppfølging ved ulykker samt riktig behandling og oppfølging av de som skades.

Stadig flere arbeidstakere utsettes for vold og trusler på jobb. De mest utsatte bransjene er helse og omsorg (sykehus, hjemmetjeneste, sykehjem, psykiatri, sosiale tjenester, barnevern), offentlig administrasjon (NAV, servicetorg, kriminalomsorg), hotell og restaurant, undervisning og transport (taxi, buss, trikk, tog). 

Det som ikke skal kunne skje, skjer av og til likevel. Frisk HMS opplever at økt kompetanse knyttet til stress og krisesituasjoner er svært aktuelt for mange virksomheter. Arbeidsgiver plikter etter arbeidsmiljøloven å kartlegge eventuell risiko for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler, samt å ha systemer for å håndtere og følge opp slike hendelser og andre psykososiale belastninger.

En god start på yrkeslivet er viktig for å lære gode arbeidsvaner og bli gode bidragsytere i bedriften og arbeidsmiljøet. Dette kurset er skreddersydd for å hjelpe bedrifter med å gi unge arbeidstakere og andre som er ny i arbeidslivet nødvendig kunnskap for å møte arbeidslivets utfordringer. NB! 18 - 24 åringer er 50 % mer utsatt for arbeidsulykker enn arbeidstakere i alle andre aldersgrupper!

Kurset gir en innsikt i hvilke muligheter og utfordringer gravide arbeidstakere og deres ledere har i dagens arbeidsliv.

Tall fra Danmark viser at en gjennomsnittlig arbeidskarriere for frisører er på ca 9 år og at ca 1/3 slutter i jobben grunnet arbeidsrelaterte plager. Frisører er også blant ti på topp når det gjelder langtidssykefravær. Dette er synd spesielt fordi frisører generelt er veldig glad i yrket sitt. Hver dag er ikke nødvendigvis bare skjønnhet og velvære for de som lager skjønnheten. Kanskje uenigheter og vonde skuldre samtidig som man skal smile og gi kunden ikke bare en fin sveis, men også en fin opplevelse - hvordan kan dette bli en innbringende jobb i mer enn 9 år av ditt liv?

Kurset tar for seg de viktigste rammene for håndtering av vanskelige personalsaker i arbeidslivet, samt at kurset gir praktiske råd om hvordan slike saker kan håndteres.

Ønsker du å lære mer om hvordan håndtere små og store konflikter på en forsvarlig måte på din arbeidsplass? Denne opplæringen gir deg kunnskap om hvordan forebygge og hvordan håndtere konflikter på ulike konfliktnivå.

Ønsker du å lære mer om hvordan håndtere små og store konflikter på en forsvarlig måte på din arbeidsplass? Denne opplæringen gir deg kunnskap om hvordan forebygge og hvordan håndtere konflikter på ulike konfliktnivå.

Arbeidsglede og motivasjon henger tett sammen. Begge er sentrale elementer i et helsefremmende arbeidsliv. Hva kjennetegner situasjoner der du er motivert og engasjert og i flyt i forhold til oppgaver, prestasjoner og arbeidsmiljø? Medarbeidere som finner arbeidsoppgavene så interessante at de jobber med glede og kjenner begeistring og stolthet, er kreative og produktive og skaper resultater og utvikling.

Muligheter og plikter ved oppfølging av sykmeldte. Fokus på regelverk, rutiner, virkemidler og forventninger. Hvordan ivareta arbeidstakere med helseplager før, under og etter en sykmelding? Hvem kan bistå i dette arbeidet?

Sett sikkerhet og ulykkesforebyggende arbeid på dagsorden og sørg for at ingen legger igjen helsa si på jobb!

Kort om byggherreforskriften, generelt om plan for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og sikker jobb analyse (SJA) som del av SHA- plan.

Har du, eller har du hatt en kollega med et avhengighetsproblem? Har du en eller annen gang lurt på om en av dine kolleger har hatt et slikt problem, eller ønsker du å lære mer om avhengighet for å være forberedt hvis det skulle skje? Opplæringen legger vekt på å lære hvordan ta tak i problemene tidlig og hvordan følge opp i etterkant med bruk av AKAN som metode

Det psykososiale arbeidsmiljøet har mye å si for trivsel, helse og velferd på arbeidsplassen. På dette kurset gir vi et kort innblikk i hva Arbeidsmiljø- loven sier om psykososialt arbeidsmiljø. Hva påvirker oss? Hvorfor er vi så forskjellige? Hva er viktig å være klar over når det gjelder vaner/uvaner, holdninger, kommunikasjon og organisasjonskulturen på arbeidsplassen?

Kultur spiser strategi til frokost sa organisasjonsforsker Peter Drucker og mente med det at hvis mål og strategier går på tvers av organisasjonskulturen vil organisasjonen ikke nå sine mål. Kultur kan enkelt beskrives som "sånn vi gjør det hos oss», og kulturen representerer organisasjonens visjoner, normer, symboler, overbevisninger og atferd. Kultur handler om språk og tradisjoner, og om ansattes holdninger og relasjoner. Det er imidlertid ikke alltid så lett å identifisere egen kultur, hvilke styrker og ressurser som ligger gjemt her, og hvilke potensielle etiske utfordringer som også sitter skjult i «sånn har vi da alltid gjort det» praksis.

Gode team kjennetegnes av at medarbeiderne kjenner hverandre godt og trener på å benytte hverandres styrker for å oppnå resultater. I arbeidslivet kan vi lete etter de situasjonene hvor vi virkelig er «gode sammen» og trene til dette blir innøvd samspill. Vi kan skape felles spilleregler for samhandling, øke kunnskap om den enkeltes talent og trene sammen mot gode lagprestasjoner og attraktiv kvalitet på tjenester.

Endrings- og omstillingsprosesser kan ha både positive og negative effekter for virksomheter og arbeidstakere, både med tanke på produktivitet, arbeidsinnhold, trivsel og helse. Å gi informasjon så tidlig som mulig og regelmessig gjennom hele prosessen er avgjørende for resultatet. I dette kurset ser vi på blant annet på de juridiske og psykologiske forholdene ved omstilling og endring.

Vi ønsker å inspirere til arbeidsglede og godt samarbeid på arbeidsplassen, og har i dette kurset tatt inn smakebiter av kurs nr 24, 29 og 30 i en kombinasjon. Arbeidsplassen som lagspill er i fokus, og da handler det både om å spille hverandre gode samt styrke den enkelte medarbeider på laget.

Stressrelaterte helseplager oppgis i økende grad å være en medvirkende faktor til fravær fra arbeidsplassen. Stress kan gi fysiske og psykiske virkninger som hodepine, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, søvnproblemer, irritabilitet, angst og depresjon. Kurset gir mulighet for å lære mer om hvordan du kan håndtere stress, slik at du blir bedre i stand til å mestre hverdagens krav.

God kommunikasjon er en suksessfaktor for effektivitet, produktivitet, trivsel og lønnsomhet i arbeidslivet. I dag kommuniserer vi gjennom ulike kanaler, og i økende grad kommuniserer vi gjennom tekniske hjelpemiddel. Å kommunisere slik at mottaker har forstått budskapet slik det er ment, er en kunst. Opplæringen gir innsikt i hvordan kommunisere best mulig, slik at misforståelser og konflikter kan unngås.

Du trenger ikke være topp motivert - det holder å ha lyst! Forskning viser at de som deltar på røykesluttkurs, har mye bedre mulighet for å lykkes enn de som prøver å slutte på egenhånd. Kurset går over 6 ettermiddager. Varighet ca 1 ½- 2 t hver gang.

Du trenger ikke være topp motivert - det holder å ha lyst! Forskning viser at de som deltar på røykesluttkurs, har mye bedre mulighet for å lykkes enn de som prøver å slutte på egenhånd. Kurset går over 6 ettermiddager. Varighet ca 1 ½- 2 t hver gang.

Du trenger ikke være topp motivert - det holder å ha lyst! Forskning viser at de som deltar på røykesluttkurs, har mye bedre mulighet for å lykkes enn de som prøver å slutte på egenhånd. Kurset går over 6 ettermiddager. Varighet ca 1 ½- 2 t hver gang.

Muskel- og skjelettplager er den viktigste årsaken til sykefravær og koster bedriftene og samfunnet mange milliarder kroner hvert år. Å arbeide forebyggende for å holde friske medarbeidere friske er lønnsomt for bedriften. Vi skreddersyr opplegg for små og store bedrifter og tar hensyn til din bedrifts spesifikke utfordringer

Introduksjon til forflytningsteknikk og prinsippene den har. Praktiske øvelser der man selv kjenner på kroppen hvordan dette fungerer. Bruk av forflytningsduk og enkle forflytnings-hjelpemidler.

Introduksjon til forflytningsteknikk og prinsippene den har. Praktiske øvelser der man selv kjenner på kroppen hvordan dette fungerer. Bruk av forflytningsduk og enkle forflytnings-hjelpemidler.

Gammel viten, men stadig mange nye støyskader. Vil du være med å sette fokus på støy, på din arbeidsplass?

Godt inneklima er viktig for de ansattes helse, trivsel og yteevne! Vi setter fokus på praktiske tiltak for å kartlegge og forbedre inneklimaet, som kursdeltakerne kan bruke på egen arbeidsplass.

Vet du hvilken kjemisk risiko du er utsatt for på din arbeidsplass?

Informasjon om eksponering og helseeffekter, vernetiltak og bruk av verneutstyr..

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å kartlegge og risikovurdere faktorer som kan påvirke arbeidstakernes helse, herunder også såkalte biologiske faktorer. Biologiske faktorer kan være bakterier og virus som via smitte kan gi sykdom. Når slike faktorer forekommer i arbeidslivet plikter arbeidsgiver utover å kartlegge og risikovurdere, også å informere arbeidstakerne om hvilken smitte som kan forekomme, hvordan denne kan unngås (vernetiltak), rutiner ved uforutsette hendelser (f.eks. stikkskader) og såfremt det finnes en effektiv vaksine mot smitten å tilby denne til de ansatte. Kurset tar sikte på å gi informasjon om aktuelle biologiske faktorer i arbeidsmiljøet avhengig av bransjen. For eksempel Hepatitt B og HIV virus ved mulighet for blodsmitte; stivkrampe og polio ved arbeid med avløp m.m. Samtidig informeres om mulig yrkesvaksinasjon.

Ansatte i barnehager kan være utsatt for blant annet infeksjoner i luftveier, mage-tarm, samt ulike barnesykdommer. Enkelte av disse sykdommene kan medføre sykefravær og i noen tilfeller også alvorlige infeksjoner for ansatte med som er særskilt utsatte, herunder gravide arbeidstakere. Ifølge Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å kartlegge og risikovurdere faktorer som kan påvirke arbeidstakernes helse. Arbeidstakerne skal medvirke i virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Vi erfarer at fokus på smittevern i barnehager er en viktig del av nærværsarbeidet - noe som kommer både de ansatte og barna til gode.

Denne opplæringen gir dere kunnskap og inspirasjon til godt og målretta AMU-arbeid i egen bedrift. Opplæringen egner seg som en innføring i generelt AMU-arbeid, gjerne etter valg eller nyetablering, eller som en oppfriskning. Erstatter ikke Grunnopplæring i Arbeidsmiljø.

Fokus på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt. Vi har alle ulike roller i arbeidslivet. Hva disse rollene medfører av rettigheter og plikter i HMS arbeidet, er ikke alltid like klart. Opplæringen gir en innføring i de forpliktelsene vi har som arbeidsgiver og arbeidstaker i henhold til AML kapittel 1, 2 og 4.

Har du spørsmål?

Kontakt kursansvarlig

Unni Berg

unni.berg@friskhms.no 
Ring 98219031

unni berg

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

Vi er storfornøyd med alle de tjenestene som Bedriftshelsetjenesten Innlandet leverer. Dere har et godt omdømme blant våre ledere i kommunen og vi er alltid trygg på hva vi kan forvente av dere. 

Vi er spesielt fornøyd med den høye fagligheten til de ansatte ved Bedriftshelsetjenesten Innlandet, samt deres evne til å tilpasse seg kommunens behov.

 

Bente Indergård, Tjenesteleder for Fellestjenesten ved Ringebu kommune